پایان نامه

مقدمه

جهت نگارش مقاله علمی-پژوهشی درج آن در مجلات معتبر داخلی یا ISI رعایت گاهی نکات الزامی است. پژوهش علمی را باروش صحیح پژوهش می شناسند و بخاطر داشته باشید همیشهروش پژوهش از موضوع پژوهش مهمتر است. بهتریـن موضوع اگر باراهنمای صحیح مورد پژوهش قرار نگیرد باروش صحیح نگارش نشود فاقد هرگونه اعتبار ارزش علمی است.

اصطلاحی به نام In The Bin در جوامع آکآدم یک رایج است که به معنای "بدرد سطل زباله می خورد" است. این اصطلاح به مقالاتی گفته می شود که در آنها اصول پژوهش نگارش علمی رعایت نشده است به داوری بدون آنکه مساله پژوهش تحقیق شود مستقیماً درون سطل زباله انداخته می شود.

خصوصیات ی مهم متن علمی-پژوهشی

اولین گام در تهیه و تولید یک متن علمی-پژوهشی انتخاب موضوعی است که چیزی به علم اضافه نماید . یک پژوهشگر تازه کار شاید تصور نماید موضوع ارزشمند در زمینه مدیریت مانند TQM یا CRM یا موارد دیگری از این دست یک مورد بسیار زیاد علمی و قابل توجه است. پس مطالعات وسیع در این زمینه استفاده از چندین چند منبع داخلی و خارج، تلخیص، مقایسه ارزیابی و نتیجه گیری از این منابع پژوهش کامل و را شکل می دهد اما این بزرگترین غلط ی است که برای نگارش مقاله علمی-پژوهشی بدان دچار می شوید. انتخاب یک مساله بزرگ و وسیع از عهده یک متن خارج است و گزینش یک مورد وسیع جهت مقاله غلط است.

غلط بزرگ دوم این است که به چنین مقالاتی Review گفته می شود و فاقد ارزش علمی است. گردآوری آثار و نتایج مولفین دیگر و درکنار هم قرار دادن آنها مجموعا ادبیات پژوهش یک مقاله علمی-پژوهشی را تشکیل می دهد. بعد از انتخاب موضوع مناسب پس می بایست به گردآوری آثار نتایج مولفین داخلی خارجی در زمینه موضوع منتخب بپردازید. به این ترتیب ادبیات پژوهش شما شکل می گیرد. مهمترین ویژگی و ارزش هر پژوهش علمی اتکای آن بر اطلاعات دست اول است که در روند انجام پژوهش بدست می آید.

بخشهای متن علمی-پژوهشی

• بخش اول: چکیده

صفحه اول به ترتیب حاوی عنوان، نام مولف یا مولفین، چکیده و واژگان کلیدی است.

عنوان را در خط اول درج بکنید . ً عنوان را با فونت Bold اندازه بزرگتر ازبقیه فونت های متن می نویسند.

نام نویسنده را با یک پاورقی همراه بکنید . در پاورقی می بایست آدرس الکترونیک نویسنده ذکر شود تا خوانندگان مطلب در صورت نیاز بتوانند با نویسنده رابطه برقرار کنند. نوشتن سمت یا خصوصیات بارز علمی نویسنده در پاورقی هم مرسوم است.

چکیده یا Abstract در هشت تا ده خط که اکثرا در دو پاراگراف تهیه و تولید می شود باید نشان دهنده سیر جامعی از مقاله باشد.

واژکان کلیدی یا KeyWords سه تا شش کلمه اصلی مورد استفاده در مقاله اصلی است به صورت Italic نوشته می شود.

• بخش دوم: مقدمه

بهتر است مقدمه در صفحه تولید و ساخت شود. در پاراگراف اول مقدمه ابتدا به شرح و بیان مسالخ پژوهش بپردازید. در پاراگراف دوم اهیمت ارزش مساله را شرح دهید. در پارارگراف سوم اهداف را توضیح دهید. در نهایت در پاراگراف انتها شرح دهید خواننده در متن با چه موضوعاتی مواجه خواهد شد ولی نتیجه گیری از مباحث به عمل نیاورید.

° ادبیات پژوهش

در این بخش بر طبـق مطالعات قدیم ، مبانی نظری پژوهش بیان می شود. منظور از مبانی نظری ارائه تعاریف مفاهیم بکار رفته در پژوهش به صورت روشن است و باید بر اساس مطالعات معتبر قبلی صورت گیرد. در بخش دوم ادبیات پژوهش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً توسط محققان دیگر صورت گرفته پرداخته می شود. نظر به اصرار جوامع علمی بر اطلاعات دست اول در حال حاضر خیلی مطلب ها از ارائه ادبیات پژوهش به صورت مستقل پرهیز می کنند تنها به ارائه کلیاتی از پژوهش انجام گرفته قبلی در بخش مقدمه اکتفا می شود.

• بخش سوم:روش تحقیق

در این بخش نوع پژوهش بر طبـق هدف و ماهیت معرفی می شود. همین طور شیوه گردآوری داده ها بیان می شود. اکثرا ٌ پژوهش های علمی ازآموزش های بررسی میدانی کتابخانه ای برای گردآوری داده ها و اطلاعات استفاده می کنند. همچنین جامعه آماری و در صورت لزوم نمونه آماری معرفی می شوند. پس گزاره های پژوهش ( فرضیه ها یا پرسشها ) ارائه می گردد. همین طور آزمونهای آماری مورد استفاده و نرم افزار تجزیه و نقد داده ها نیز معرفی می شود. به بحث مقدمه ای برروش تحقیق رجوع بکنید .

• بخش چهارم: تجزیه نقد داده ها

در این بخش بر اساس داده های بدست آمده و با توجه به روشهای آماری مناسب به تجزیه تحلیل داده ها و ازمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. اکثرا ٌ جهت ارتقا دقت محاسبات برنامـه های آماری مانند SPSS بکار گرفته می شود. این تحلیل اساس یک پژوهش علمی است.

• بخش پنجم: خلاصه نتیجه گیری

هر متن باید می بایست با خلاصه و نتیجه گیری دقیق صحیحی از گامها و دستاوردهای پژوهش همراه باشد. برخی مواقع خلاصه را همراه با بیان محدودیت ها و پیشنهاد هائی برای محققین دیگر همراه می کنند.

• صفحه آخر: منابع و مآخذ

در نهایت بایستی منابع مآخذ مورد استفاده را به ترتیب بر اساس منابع فارسی لاتین مرتب بکنید . هر مجله یا کنفرانس استاندارهای را درروش درج منابع دارد. یکآموزش استانداررد جهت درج منبعروش APA است. این عبارت مخفف جمله American Psychological Association است که بوسیله انجمن روانشناسی آمریکا ارائه شد. بر اساس اینراهنمای جهت ارجاع یک بخش از متن به منبع آن از ( نام نویسنده، سال : شماره صفحه ) مصرف می شود جهت نمونه (حبیبی، 1389 : 56). پس در صفحه فهرست منابع مآخذ بهآموزش زیر عمل می شود:

- چنانچه کتاب باشد: فامیل ، نام (سال)، نام کتاب، محل نشر: ناشر

- اگر مقاله باشد: فامیل ، نام (سال)، نام مقاله ، نام نشریه، شماره نشریه، شماره صفحات

دانلود فایل فهرست نویسی به نحوه APA

• پیوست ها و توضیح ات

در صورت لزوم کارهای آماری، پرسش نامـه یابقیه توضیح ات را می توانید در قالب پیوست ها به متن خود اضافه بکنید . این کار اهمیت علمی متن را بیشتر می نماید .

روش نگارش صحیح مطلب علمی

1- اولین نکته در تهیه و تولید یک مقاله مصرف صحیح از نوع، اندازه و سبک Font یا قلمی است که نشریه یا کنفرانس مورد نظر ارائه کرده است. برای این کار بایستی با مقدمات تایپ در پروگرام عبارت پرداز word 2003 یا نسخه های بالاتر آشنا باشید. به روش ICDL رجوع بکنید .

2- به هیچ وجه از فاعل اول شخص یا فعل اول فرد مصرف نکنید. برای نمونه از عبارات ی مانند "به نظر من" کاملا اجتناب بکنید . بیان عبارت از طرف اول شخص فقط برای صاحبنظران اساتید بالارتبه قابل استفاده است.

3- در متن فارسی به هیچ وجه از واژگان لاتین مصرف نکنید. اگر کلمه لاتین کلیدی استفاده شده می بایست به صورت پاورقی در انتهای صفحه زیرنویس شود. همچنین نام های خارجی مورد مصرف در متن باید زیرنویس شوند تا خواننده در تلفظ آن نامـه ا دچار ایراد نشود.

4- برای مصرف از علائم نگارشی مانند . ، : ؛ وبقیه موارد دقت بکنید به احتمال زیاد این علائم چسبیده به کلمه قبلی و یک خط فاصله یا Space با کلمه بعدی فاصله داشته باشند. برای نمونه به علامت گذاری در متن این مقاله توجه بکنید .

5- مصرف از هرگونه کادر یا تزئینات اینچنین در صفحه اول یابقیه صفحات متن اکیدا ممنوع است.

6- خط اول هر پاراگراف می بایست 0.5 سانتی متر از ابتدای خط فاصله داشته باشد. به روش ICDL رجوع بکنید .

7- متن متن به جز عنوان و نام نویسنده بایستی به صورت Justified Right-to-Left مرتبط شده باشد. به روش ICDL رجوع بکنید .

8- شماره صفحات در قسمت وسط پائین صفحه درج شود.